Hrvatska akademska i istraživačka mreža
  NASLOVNICA MAPA WEBA TRAŽILICA KONTAKTI CARNET WEB
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
 
menu 4
Sigurnost
menu 4
Distribucija
menu 4
Pomoć
menu 4
Dokumenti
menu 4
menu 4

 

 

26-02-06 12:22
Boot CD/DVD za Windows XP: II dio

piše DRAGO RADIĆ

Prije nastavka priče iz prvog dijela evo prikaza varijabli radnog okruženja kada se računalo 'podigne' s Boot CD-a.

 

X:\i386\System32>set
ALLUSERSPROFILE=B:\Documents and Settings\All Users
AppData=B:\Documents and Settings\Default User\Application Data
AutoRun=1
CommonProgramFiles=%ProgramFiles%\Common Files
COMPUTERNAME=SERVIS1
ComSpec=X:\i386\system32\cmd.exe
OS=Windows_NT
path=B:;X:\i386;X:\i386\System;X:\i386\System32;X:\BAT; X:\PROGS;X:\TOOLS;X:\Bin
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
ProfilesDir=B:\Documents and Settings
ProgramFiles=%ProgramFiles%
PROMPT=$P$G
ramdrv=B:
SystemDrive=X:

SystemRoot=X:\i386
temp=B:
tmp=B:
USERPROFILE=B:\Documents and Settings\Default User
windir=X:\i386

 

Dakle, operativni sustav se nalazi na pogonu [X:], profili i privremeni sadržaji na pogonu [B:], a windows mapa je [windir=X:\i386].

 

Svaki plugin stoji u svojoj mapi. Ako ih uzimate s Interneta, zapakirani su u .CAB datoteku i mogu se izravno dodati iz nje izborom <Add> sa slike 3 iz prvog dijela, ili se raspakirano kopira. Sastav plugin-a koji će se dalje razmatrati prikazan je u narednom ispisu:

 

E:\2xexplorer>dir
 Volume in drive E is Data
 Volume Serial Number is 1369-6913

 Directory of E:\2xexplorer

04.01.06  23:07     <DIR>         .
04.01.06  23:07     <DIR>         ..
04.01.06  23:07             1'266 2xexplorer.htm
04.01.06  23:07             1'156 2xexplorer.inf
04.01.06  23:07               512 2xexplorer.xml
04.01.06  23:07    <DIR>          files
               3 File(s)          2'934 bytes
               3 Dir(s)   9'502'711'808 bytes free

 

Mapa sadrži .htm datoteku u kojoj je opis što plugin radi i kako ga uporabiti. Tu je i .inf datoteka u kojoj je IME plugin-a [PEBuilder – sekcija] koje se vidi u prozoru sa slike 3, status da li će se instalirati (0) ili ne (1), te svi potrebni podaci koje će sadržavati izgrađeni 'registry'. U .xml datoteci je sadržaj koji se pri postupku kreiranja CD-a pridoda [append - sekcija] osnovnom sadržaju datoteke nu2menu.xml u mapi [BartPE\Programs\Nu2Menu].

 

Dakle mapa u kojoj je plugin i njegov naziv ne moraju biti isti. Ni mapa [files] ne mora postojati, niti se tako zvati, jer se sve što se plugina tiče nalazi u .inf datoteci, ali svi plugin-ovi s Interneta tako ga nazivaju.

 

E:\2xexplorer>cd files
E:\2xexplorer\files>dir
 Volume in drive E is Data
 Volume Serial Number is 1369-6913

 Directory of E:\2xexplorer\files

04.01.06  23:07   <DIR>           .
04.01.06  23:07   <DIR>           ..
01.01.05  01:01           154'780 2xexplorer.chm
01.01.05  01:01           598'016 2xexplorer.exe
04.01.06  23:07               765 ramdisk_2xex-Z1.CMD
               3 File(s)        753'561 bytes
               2 Dir(s)   9'502'711'808 bytes free

 

Pa kad već postoji sloboda u nazivu mape plugin-a, radi preglednosti sam ih označavao na slijedeći način:

  • [mapa] ; plugin koji treba sve od navedenog u mapi

  • [_mapa] ; plugin koji sadrži neizvršive datoteke (upute) ili samo puni 'registry' za dodatnu potporu, recimo za COM port, miša, 16 bit-nu potporu i slično.

  • [#mapa] ; dodatni driver-i koji nisu u mapi [drivers] kao recimo kabelski modem.

  • [!mapa] ; mapa koja sadrži sve što ne spada u prethodne tri

Iz primjera se vidi dodavanje datoteke ramdisk_2xex-Z1.CMD, što znači da će se program izvršiti s [B:]. U mapi [files] mogu se još kreirati datoteke kao autorun1_add-file.cmd ili autorun2_ramdisk.cmd. Broj nakon ključne riječi 'autorun' određuje redoslijed izvršavanja prilikom starta CD-a. Naravno i ova mogućnost je plugin koji ima svoj autorun.htm u kojem je opisano kako se to radi. Prvo treba pokrenuti dodavanje datoteka koje nedostaju i njihovu registraciju (recimo neke VB ili .NET datoteke), zatim auto-detekciju USB uređaja, podršku za mrežu i povezivanje na mrežu, ispis parametara na ekranu ili pak sve to složiti prema nekom drugom redoslijedu.

 

Primjer .info datoteke za '2xexplorer'je:

 

; ----------------------------------------
; PE Builder v3 plugin INF file for
; 2xexplorer Z1
;
; Plugin by Nikolaos Achilleos Bozinis (Ph.D.)
; http://netez.com/2xExplorer/
; N.Bozinis@ic.ac.uk
; Centre for Process Systems Engineering
; ----------------------------------------
; Created with PluginCreator

[Version]
Signature="$Windows NT$"

[PEBuilder]
Name="2xexplorer Z1"
Enable=0

Help="2xexplorer.htm"

[Append]
nu2menu.xml, 2xexplorer.xml

[WinntDirectories]
a="Programs\2xexplorer",2

[SourceDisksFiles]
; Program Files
"files\2xexplorer.chm"=a,,1
"files\2xexplorer.exe"=a,,1
; System Files
"zipfldr.dll"=2
"unrar.dll"=2
; Created Files
"files\ramdisk_2xex-Z1.cmd"=a,,1

[SourceDisksFolders]

[Software.AddReg]
; HKLM\SOFTWARE
; XPE Shortcuts
0x2, "Sherpya\XPEinit\Programs", "Utilities\2xexplorer Z1\2xex-Z1",
"%SystemDrive%\Programs\2xexplorer\ramdisk_2xex-Z1.cmd|| %SystemDrive%\Programs\2xexplorer\2xexplorer.exe"

[SetupReg.AddReg]
; HKLM\SYSTEM

[Default.AddReg]
; HKU\.Default

[Software.DelReg]
; HKLM\SOFTWARE

[Default.DelReg]
; HKU\.Default

[AddLine]

[DelLine]

[SetValue]
; ----------------------------------------

 

Sekcija [PEBuilder] sadrži podatke o mapi plugina (može se po volji mijenjati), nazivu datoteke za pomoć (koja se ne mora zvati po imenu programa) te podatak Enable=1 ili Enable=0 što odlučuje da li će se plugin ukomponirati u CD ili neće. Ovaj podatak mijenja se kroz programsku potporu pebilder.exe (slika 3 iz prvog dijela) ili izravnim edit-iranjem .inf datoteke.

 

Dijelovi na koje treba obratiti pažnju su [WinntDirectories], [SourceDisksFiles] i [Software.AddReg]. Prvo određuje gdje će se instalirati aplikacija s 'a=', 'b=' itd, znači može se definirati više odredišta. Drugo upućuje na mjesto gdje se nalaze datoteke u plugin-u, mapa [files] na primjer i u koje odredište treba da idu ka0 '=a,,1' ili '=b,,1' ili '=2'. Dakle mogu se definirati i brojevi (ID) koji određuju odredište prema narednoj tablici. Treće određuje što treba dodati u 'registry' da bi aplikacija ispravno radila kao mjesto instalacije S/N i slično. Ako je potrebno, ovi se podaci mogu eksportirati iz 'registry'-a računala na kojem je aplikacija instalirana kao .reg datoteka i konvertirati u .inf datoteku (ima besplatnih alata za to) u kojoj će se potom sadržaj pročistiti od 'viška' tipa početne dimenzije prozora, izgled i slično, te kopirati u [Software.AddReg].

 

Umjesto punih imena datoteka i podacima o izvorištu mogu se koristiti zvjezdice (wildcard - *), ili sekcija [SourceDisksFolders].

 

Najčešći korišteni ID su:

 

ID

Directory

Remark

1

\

SystemRoot (on CD this is the \i386)

2

system32

 

3

system32\config

 

4

system32\drivers

 

5

System

 

17

system32\drivers\etc

 

20

Inf

 

21

Help

 

22

Fonts

 

24

msagent\intl

 

52

Msagent

 

124

WinSxS

 

128

WinSxS\Manifests

 

30000

[root]

PE Builder Output Root

 

To je samo dio ID-a. Na Internetu se može naći negdje cjelokupan popis.

 

Datoteka 2xexporer.htm je uputa-pomoć koja se može napisati i dopunjavati po volji i nema bitnog značaja za izradu CD-a. Ne kopira se na CD.

 

Sekcija

[Append] sadrži naziv datoteke tipa .xml čiji sadržaj se pridodaje sadržaju datoteke nu2menu.xml u mapi [BartPE\Programs\Nu2Menu]. Sadržaj datoteke za ovaj primjer je:

 

<!-- Nu2Menu entry for "2xexplorer Z1" -->
<NU2MENU>

<MENU ID="Programs">

<MITEM TYPE="POPUP" MENUID="Utilities">Utilities</MITEM>

</MENU>
<MENU ID="Utilities">

<MITEM TYPE="POPUP" MENUID="2xexplorer Z1">2xexplorer Z1</MITEM>

</MENU>
<MENU ID="2xexplorer Z1">

<MITEM TYPE="ITEM" DISABLED="@Not(@FileExists(@GetProgramDrive()\ Programs\2xexplorer\ramdisk_2xex-Z1.cmd))" CMD="RUN" FUNC="@GetProgramDrive()\Programs\2xexplorer\ramdisk_2xex-Z1.cmd" PARM="1">2xex-Z1</MITEM>

</MENU>

</NU2MENU>

 

Preporuka je da se ova datoteka editira i da se doda prazan red na početku i na kraju, kako bi se ostvario razmak i konačna nu2menu.xml datoteka učinila preglednijom.

 

Ovaj kod znači da će se u glavnom izborniku izraditi podizbornik 'Programs' (podrazumno već postoji u nu2menu.xml), u kojem će biti podizbornik 'Utilities' u kojem je pojam '2xexplorer Z1' koji poziva na izvršavanje 2xexplorer.exe iz ramdisk-a preko datoteke ramdisk_2xex-Z1.CMD u kojoj je sadržaj:

@echo off
:: ----------------------------------------
:: RAMDISK_2XEX-Z1.CMD - Script to start
:: "2xexplorer.exe" From BartPE
:: Adapted from adaware.cmd
:: created by Bart Lagerweij.
:: -----------------------------------------
echo RAMDISK_2XEX-Z1.CMD: Starting...
setlocal
if "%temp%" equ "" goto ERR
if exist "%temp%\2xexplorer\2xexplorer.exe" goto RUN
echo RAMDISK_2XEX-Z1.CMD: Copying "%~dp0*.*" to "%temp%\2xexplorer\"
xcopy /s "%~dp0*.*" "%temp%\2xexplorer\"
:RUN
start "" "%temp%\2xexplorer\2xexplorer.exe"
goto END
:ERR
echo.
echo RAMDISK_2XEX-Z1.CMD: No temp variable set...
echo RAMDISK_2XEX-Z1.CMD: This plugin needs a ramdisk...
echo.
pause
:END
endlocal

 

Obje datoteke mogu se naknadno prepravljati, ako se ukaže potreba. Prepravlja se dio koji u .xml datoteci slijedi po navodu <MENU ID="2xexplorer Z1">. Pri prepravkama .xml datoteka treba paziti na velika i mala slova u definiranju ID-ja, jer se različito tumače.

 

Osnovna prepravka može biti u slijedećem:

 

<MITEM TYPE="ITEM" DISABLED="@Not(@FileExists(@GetProgramDrive()\Progs\
PROGRAM1.EXE))" ..

<MITEM TYPE="ITEM" DISABLED="@Not(@FileExists(@GetWinDir()\system32\
PROGRAM2.EXE))" ..

 

Prva će se izvršiti kada se CD pokrene na već 'podignutim' Windowsima na računalu, što znači da će 'START' dugme prekriti dugme 'BART' i moguće je koristiti programe s CD-a ako ne traže ramdisk. Zgodno, jer se može koristiti programska potpora na CD-u. Druga će se izvršiti samo kad se računalo boot-a s Bart CD-a. To određuje varijabla okruženja @GetProgramDrive ili @GetWinDir. Varijabla 'WinDir' nema isti sadržaj za Windows-e i Bart-a.

 

Kada je izrada ISO datoteke gotova, još uvijek je moguće 'izvaditi' iz nje nu2menu.xml, presložiti ga po guštu i vratiti.

 

Izradom plugina pozabavit ćemo se u trećem nastavku.

[Lista]
Ovu uslugu CARNeta realizira Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  Copyright ©2005. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.
Mail to
sys-portal@CARNet.hr